Bostäder

UTFORMNING DETALJPLAN, SOLLENTUNA, BOSTÄDER.


Radhus på befintliga lamellhus. Projekt tillsammans med arkitekt Tomas Kempe, stadionarkitekter.

Även ett punkthus, 19 våningar planeras införas i detaljplanen.

Genomgående radhus med terrasser.

Nya gemensamma parkytor för de boende samt egna trädgårdar för de befintliga lägenheterna i

lamellhusen på nedre plan.

ÄRVINGESKOLAN, NYTT MEDIATEK.


Ombyggnad av ljusgård till mediatek för SISAB.

Ljustuber i korridor.

Projekt genom stadionarkitekter.
Kort projektbeskrivning.


Ombyggnad av befintlig utomhusgård till mediatek.

En akustiskt och dämpad passage leder besökarna genom skolan, eller till ett ljust mediatek, som ligger i direkt anslutning till passagen.


Den mörkt och färgstarkt färgsatta passagen förses med ljustunnlar. Ett prisma på taket, likt en liten lanternin, leder dagsljuset ner via ett stålrör till passagens undertak och borgar för god ljuskvalitet under dagen.

På kvällen slås ett LED ljus igång automatiskt.


Mediateket utföresmed ljusa kulörer i väggar och tak och med trägolv samt ett nytt eleverat pulpettak som vilar på takbalkar i stål med c-c 3600.

Glasöppningar runt om på 3 sidor sörjer för att erforderligt med dagsljus kommer in.

Plats för böcker i bokhyllor, nersänkta sittplatser för elever och lärare med läs/surf/arbetsplattor och ca 20 avskärmade arbetsplatser medför ett varierat användande.


Laddstationer och trådlöst nätverk för elever och lärare. Plattor och laptops i laddvagnar.


Fotograf: Anders Fredriksen -17


Plats: Ärvingeskolan, Kista.

ENSKEDESKOLAN; NY LASTKAJ.


Ny lastkaj med låsbart utrymme för kartongvagn och avskilda kondensatorer till kylrummen.

Projekt för SISAB genom stadionarkitekter.


Byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas.

Byggnaden ingår i ett område av särskilt kulturhistoriskt intresse.

(enligt 8 kap 13§, PBL)


Remisser

Ärendet har remitterats till Stadsmuseet som till en början avstyrkte åtgärden och bedömde den som ovarsam och förvanskande.

Sökanden har efter Stadsmuseet synpunkter reviderat sin ansökan efter deras önskemål.Motivering och bedömning.


Planenlighetsbedömning.

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Lämplighetsbedömning

Åtgärden uppfyller kraven på lämplig placering och är lämplig för sitt ändamål.


Utformningsbedömning.

Åtgärden är väl utformad och bidrar till en god färg, form och

materialverkan. Åtgärden uppnår tydlig läsbarhet med sitt avvikande formspråk och är lätt reversibel.


Föreslagen åtgärd utförs tillräckligt varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

(enligt 8 kap 17§, PBL)

TÄVLING, MICASA DEMENSBOENDE 1a:pris.


Projekt tillsammans med arkitekt Tomas Kempe, stadionarkitekter.

Ett vårdboende kring en gård.

CELLMATEHär ett exempel på ett 19 våningars punkthus som genom fasad i

ny kristallin solcellsskiva kan generera 500 w / m2

och även fungera som ytskikt för fastighet.


Solenergin kan omvandlas till elektricitet och/eller direktvärkande,

både för kyla och värme av fastigheten.


Separata drivhusfunktioner per våningsplan utökar kvaliteten i boendet samt främjar miljön.


Takplan för samtliga inneboende med grönytor för rekreation och odling förstärker livskvaliteten.

UTELLUS


Ett bra företag som jag jobbar med när vi tittar på solcellslösningar

är Utellus.


Dom har bred erfarenhet och stort utbud av paneler och lösningar som underlättar vid projektering.


Det är av stort värde för oss när vi tittar på val av system med enskild eller större fastighetsägare.


Med det samarbetet och med visualisering underlättar det avsevärt sitt val och i kontakt med berörda myndigheter.


Mer info: www.utellus.se